Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl

Dit doen we aan pesten
Het team gaat alert om met pestgedrag. Jaarlijks bespreken we de regels en afspraken in de groepen. Bij het signaleren van pesten handelen we zoals beschreven in het pestprotocol (zie bijlage). Ieder schooljaar starten we met een respectproject zoals Met Plezier naar School.

Schoolregels met betrekking tot pesten
Voor ons betekent pesten: GEDRAG DAT MIN OF MEER BEWUST GERICHT IS OP EEN OF MEER KINDEREN EN DAT TOT DOEL EN TOT GEVOLG HEEFT DAT DEGENE DIE GEPEST WORDT, ZICH GEKWETST, GERAAKT, VERNEDERD, AFGEWEZEN EN/OF BUITENGESLOTEN VOELT.
Wij tolereren geen:
- Lichamelijk geweld: bijvoorbeeld aan een ander zitten zonder dat hij/zij dat wil;
- Materieel geweld: we respecteren elkaars eigendommen;
- Verbaal geweld: we gebruiken naar elkaar aanvaardbaar taalgebruik.
Wij houden ons aan de hieronder beschreven regels:
- Wij pesten anderen niet: alle kinderen gunnen we dezelfde blik;
- Wij helpen anderen die gepest worden;
- Wanneer een kind merkt dat een medeleerling de dupe is van pestgedrag, meldt hij/zij dat aan de leerkracht;
- Wanneer een ouder merkt dat een kind pest of slachtoffer is, meldt hij/zij dit aan de leerkracht;
- Leerkrachten en leerlingen stellen jaarlijks de groepsregels vast;
- Per klas worden consequenties vastgesteld die gelden wanneer er toch gepest wordt.
Stappenplan voor ouders bij het signaleren van pesten:
- Neem de klacht altijd serieus;
- Stel je eigen kind gerust;
- Neem contact op met de groepsleerkracht en maak afspraken;
- Is er geen verbetering, wederom de leerkracht aanspreken;
- Nog geen verbetering dan contact opnemen met de directie;
- Is je eigen kind een pester, spreek hem/haar hierop aan. Neem contact op met de leerkracht.
Stappenplan voor leerkrachten bij het signaleren van pesten:
- De leerkracht regelt een gesprek tussen pester en slachtoffer na schooltijd en maakt een vervolgafspraak;
- Indien nodig wordt een klassengesprek gehouden;
- Bij herhaling van het pestgedrag wordt dit gemeld bij de directie en komt ter sprake op de leerlingbespreking, ouders worden ingelicht en sancties worden toegepast;
- Vervolgafspraken worden gemaakt en eventueel worden de ouders op school uitgenodigd;
- Pleinwacht en overblijfouders melden pestgedrag onmiddellijk aan de betreffende leerkracht.
Ook preventief houdt de leerkracht zich bezig met pestgedrag. Als onderdeel van het leerlingvolgsysteem, bespreekt de leerkracht systematisch sociale begrippen en vaardigheden, normen en waarden, zowel positief als negatief. Hij/zij probeert heel duidelijk te zijn naar kinderen en ouders wat onacceptabel gedrag is en dus niet wordt getolereerd. Alert zijn, snel ingrijpen en consequent zijn, zijn hierbij belangrijk.

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl