Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl

Klasse(n)Kracht

‘Met plezier naar school’, ofwel een fijn groepsklimaat waar alle kinderen het gevoel hebben dat ze onderdeel zijn, erbij horen én ertoe doen. Dat is waar we naar streven bij ons op De Ark.  

Groepsvorming is niet iets voor slechts de eerste weken, maar vraagt aandacht en bewust regievoeren op wat we willen zijn als groep het hele schooljaar door. Sinds een paar jaar werken we hieraan o.a. met behulp van de RESPECT aanpak van Klasse(n)Kracht.  

De RESPECT aanpak is allereerst bedoeld om preventief aan de slag te gaan met groepsvorming en sociale ontwikkeling. Ook wanneer het al niet lekker loopt in een groep is deze aanpak goed in te zetten: Wat loopt er niet lekker? Hoe willen we het wel als groep? Wat hebben we daarvoor nodig? We voeren regie op wat we willen (onze missie), evalueren en verbeteren tot we (als groep) vinden dat we ons doel bereikt hebben.

Hoe werkt deze RESPECT aanpak?
Aan het begin van het schooljaar hebben alle leerkrachten mét hun groep een missie bedacht waar de groep aan zou willen werken gedurende het schooljaar. ‘Wat voor groep willen wij graag zijn?’ Ook wordt er in deze periode nagedacht over de afspraken die daarbij zouden kunnen passen en we maken kennis met de ‘Regels, routines en rituelen’ in de groep.  

Na de herfstvakantie trappen we af met ‘Erbij Horen’, de tweede letter van de RESPECT aanpak. Ieder kind moet erbij mogen horen, met zijn/haar kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen. En met erbij horen bedoelen we dan dat ieder kind mee mag beslissen en invloed mag uitoefenen in spel en samenwerking. Dat vraagt bewustwording van leerlingen én leerkrachten. We gebruiken metaforen, gaan in gesprek met elkaar, kijken filmpjes en lezen (prenten)boeken. ‘Wat willen we zijn als groep en wat vraagt dat van mij als onderdeel van die groep?’   

In januari zijn we in de derde Klasse(n)Kracht periode beland, de periode van ‘Samenspelen, Samenwerken’. Door samen te spelen en werken leren de kinderen elkaar beter kennen. Hierdoor kunnen we een klimaat creëren waarin begrip en waardering voelbaar is en er bereidheid is om elkaar te helpen. Uit onderzoek is bovendien gebleken dat kinderen het meeste leren van hetgeen ze elkaar uitleggen. Samenwerken en –spelen is dus belangrijk voor de ontwikkeling. Samenwerking vraagt om veel verschillende (complexe) vaardigheden, als luisteren naar elkaar en de inbreng van de ander accepteren, elkaar aanmoedigen om mee te doen en met elkaar problemen oplossen. Daarnaast hebben we in onze samenwerking met elkaar te maken met verschillende persoonlijkheden. Hóe we verwerken en wát de thema's zijn waar we als individu het meest op gericht zijn, zijn daarnaast van grote invloed op onze samenwerking. Begeleiding van samenwerking door de leerkracht is essentieel. Wat gaat er al goed? Waar liggen onze kansen en uitdagingen? Welke samenwerkingsvaardigheden moeten er nog aangeleerd worden? En hoe kunnen wij als leerkrachten hier regie op voeren?     

In deze periode na de kerstvakantie evalueren we ook de missie die we aan het begin van het schooljaar met elkaar gemaakt hebben. Waar staan we? Klopt onze wens nog? Zijn we op de goede weg met elkaar? Waar willen we als groep nog aan werken?  

Tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie gaan we samen aan het werk met het versterken van positief gedrag en aangeleerde (samenwerkings)vaardigheden in de groep. We gaan ‘Samenwerken (aan) Versterken’. Datgene wat we dit schooljaar met elkaar t.a.v. ons groepsklimaat en ons plezier in de klas hebben opgebouwd mogen we meer gaan automatiseren. Waar ben jij goed in? Waar kun jij je nog verder in ontwikkelen?  

Tot slot zullen we richting de zomervakantie aan de slag gaan met ‘afscheid nemen'. Niet alleen groep 8 neemt afscheid, ook de kinderen in de andere groepen zullen elkaar een tijdje moeten missen in de zomer. Rond afscheid nemen kun je mooie rituelen bedenken samen. Deze vijfde periode, wordt dan ook een periode van activiteiten waarin we terugkijken naar wat we met elkaar hebben beleefd, herinneringen ophalen, nadenken over wat we hebben geleerd het afgelopen jaar en over wat er veranderd is in de groep en bij jezelf. Sommige kinderen gaan meer klitten, anderen meer vitten. Wat nemen we mee? En wat wensen we voor het nieuwe schooljaar?    

Met behulp van de kracht van de klas en de klasse van de leerkracht proberen we zo op De Ark samen een fijn groepsklimaat te realiseren. 

 


Aandachtsfunctionaris kindermishandeling
Op de Ark werken wij met collega's als aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Zij zijn zowel voor collega's als voor ouders het aanspreekpunt voor iedereen die een vermoeden heeft van kindermishandeling. Zij werken volgens de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Door vroegtijdige signalering en het bespreekbaar maken van vermoedens proberen we met elkaar hulp op gang te brengen om wellicht erger te voorkomen. Aarzelt u dan ook niet: heeft u een vermoeden van kindermishandeling, een ‘niet-pluis-gevoel' of andere vragen of zorgen over dit onderwerp, neemt u dan contact op met één van de aandachtsfunctionarissen.

 


Kindertherapie op de Ark
Soms lukt het even niet op school of thuis. Ouders merken bijvoorbeeld dat hun kind niet lekker in zijn vel zit, boos of verdrietig is, vaak ruzie heeft met andere kinderen of het niet goed doet op school. Dit leidt tot zorgen aan de kant van de ouders en soms tot spanningen binnen het gezin. Ondanks de aandacht en tips die je als ouder je kind wellicht al geeft, heb je soms het gevoel niet verder te komen. Er is een drempel om hulp te zoeken en als ouders is het vaak ook niet duidelijk wat de beste vorm van hulp is voor jouw kind. Kindertherapie is een laagdrempelige vorm van begeleiden, meestal wordt in 5-10 sessies al veel bereikt.

Voorbeelden van problematiek zijn:

  •  Niet met plezier naar school gaan;
  • Gepest worden of pesten;
  • Onzeker zijn over jezelf;
  • Moeite hebben met het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen zoals bij, scheiding, rouw en ziekte;
  • Boos of angstig gedrag; 
  • en elke andere situatie waarin een kind niet lekker in zijn vel zit.   

Uitgangspunt is dat het kind een goede reden heeft om te doen zoals hij doet en de klacht niet is, maar heeft!  

Saskia Kenselaar is kinder- en jeugdtherapeute. Eind 2012 startte zij haar eigen praktijk voor kindertherapie in Hillegom. Daarnaast is zij 1,5 dag per week verbonden aan de Ark. Op deze manier geeft zij invulling aan de behoeftes van passend onderwijs en draagt bij aan de missie van de school: alle kinderen met plezier naar school!  

Hoe werkt kindertherapie op de Ark?
Om zich een eerste indruk te kunnen vormen van het kind en de problematiek start Saskia, (na toestemming van ouders en in overleg met IB) met 3 gesprekjes met het kind. Daarna zal zij ouders uitnodigen voor een gesprek. Er wordt overlegd of er meer begeleiding nodig/wenselijk is. Wordt er gekozen voor een kindertherapie traject, dan komen de kosten van dit traject voor rekening van ouders. In veel gevallen wordt kindertherapie (gedeeltelijk) vergoed door de aanvullende zorgverzekering. Kosten per sessie (45 minuten) €55,-

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl