Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl

Samen Uitdagen tot Ontwikkelen!

Klik hier voor de visual van onze missie en visie. Deze visie is tot stand gekomen na diverse brainstormsessies met het team. Daarnaast zijn de ouder- en leerlingtevredenheidspeilingen gebruikt. Onze missie en visie zijn niet eindig. Het gaat over een stip aan de horizon waar wij met elkaar naartoe gaan. Een reis die we met elkaar maken.

In onze missie ‘Samen uitdagen tot Ontwikkelen’ willen we duidelijk maken dat:

  • wij elk kind het onderwijs willen geven dat het verdient,
  • onze kinderen centraal staan,
  • leerkrachten, ouders en kinderen hier allemaal een verantwoordelijkheid in hebben.

We dagen de kinderen uit zich te ontwikkelen gedurende de acht jaar dat zij bij ons op school zitten. We dagen de ouders uit actief mee te doen.
We dagen de leerkrachten uit goed en passend onderwijs te geven.

Onze missie en visie is gebaseerd op vijf pijlers:

  • Leren van en met elkaar
  • Zin in Leren
  • Breed aanbod
  • Onderwijs op maat voor ieder kind binnen de school
  • Gedeelde verantwoordelijkheid  

In het beeldverhaal van onze visie laten we het volgende zien:

Beelden uit de praktijk
In dit beeld is te zien dat goed onderwijs bij ons natuurlijk centraal staat waarbij wij als school vaak moeten balanceren met veranderingen, verwachtingen en resultaten. Dat vraagt flexibiliteit, passie en verantwoordelijkheid van onze leerkrachten.

We stemmen onze leermethodes continu af op de diversiteit tussen kinderen. We houden rekening met verschillen. We vinden het belangrijk aan te sluiten bij talenten én onderwijsbehoeften van kinderen. Daarnaast zorgen we ervoor dat ons onderwijs voldoet aan de inspectienorm. Er is geen blauwdruk voor het beste onderwijs voor elk kind. De weg naar goed onderwijs is er een die we gezamenlijk afleggen: samen optrekken, ontdekken en ervoor gaan!        

De visie vanuit het hart
Onze kinderen staan centraal, bij alles wat we doen. De Ark is een veilige plek voor de kinderen om zich te ontwikkelen, waar ze zich gewaardeerd voelen, zichzelf kunnen ontdekken, kunnen zijn zoals ze willen zijn en rekening houden met elkaar.

Een mooie reis
Deze reis begint in groep 1 en eindigt na acht jaar op de Ark. We streven ernaar dat elk kind de school verlaat met een rugzak gevuld met kennis en mooie ervaringen en ontdekkingen die voorbij de lesboeken gaan! We proberen te inspireren, te laten ontdekken en ondernemen. Onze kinderen zijn na acht jaar Ark klaar voor een nieuwe stap. Ze hebben zelfvertrouwen, zijn kritische denkers, hebben sociale vaardigheden meegekregen en weten waar ze goed in zijn en wat ze moeilijk vinden. Ze stappen met vertrouwen en goede zin de toekomst tegemoet!

De weg naar goed onderwijs is niet altijd gemakkelijk. Een open dialoog met elkaar vinden wij belangrijk. We gaan uit van respect, vertrouwen, openheid en luisteren naar elkaar. We vinden elkaar en proberen samen verder te komen.

Samen uitdagen tot ontwikkelen
Betekenisvol leren, dat betekent dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de belevingswereld van de kinderen. Niet alleen kennis is daarbij belangrijk, ook vaardigheden staan centraal. Denk hierbij aan samenwerken en zelfreflectie. We hebben oog voor de brede ontwikkeling van kinderen. Kinderen kunnen zelf kiezen. We maken gebruik van coöperatieve werkvormen; de kinderen leren door samen te werken. Kennis wordt gedeeld, ook onderling.

Samen ontdekken
Een visie opschrijven kunnen we allemaal, een visie waarmaken kunnen we alleen samen: leerkrachten, kinderen en ouders. Dat betekent hard werken, elke dag weer. We inspireren en stimuleren elkaar. We nodigen u uit mee te doen!

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl