Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl

Wat is de MR?

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. Sinds 1981 bestaat er een wettelijke regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs: de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) die geactualiseerd is in 2006. 

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.  De Medezeggenschapsraad (MR) is uw vertegenwoordiging binnen De Ark. Als u vragen, ideeën, waardering of verbeteringen onder de aandacht wilt brengen bij school, kunt u ons daarvoor inschakelen. Regelmatig vergaderen wij en bespreken we schoolse zaken. Als u een onderwerp heeft, dat aandacht behoeft, kunt u dat bij ons kwijt.

 

Om de MR ook een gezicht te geven, heeft ieder MR lid iets over zichzelf geschreven en is er een foto toegevoegd. Op doe manier kunt u ons makkelijk herkennen en ons ´aanschieten´ wanneer nodig. Dit is te vinden onder het kopje 'Samenstelling'.

 

U kunt contact opnemen met de MR via SchouderCom, ons emailadres mr@ark-haarlem.nl of door één van ons op school aan te spreken.


Wat zijn de taken van de MR? 
Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.  
De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:  
• verbetering van het onderwijs  
• het kiezen van leermethodes  
• personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)  
• het schoolplan  
• de besteding van geld en gebouwen  
• het vaststellen van vakanties en vrije dagen  
• communicatie en betrokkenheid naar ouders  
• individuele leerlingenbegeleiding en -zorg  
• veiligheid (in en rond de school).  
 
Wat zijn de bevoegdheden van een MR? 
De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onderscheidt een drietal algemene rechten voor de MR:  

 
• Informatierecht  
Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag (bestuur, bovenschools management en directie) de MR alle inlichtingen, die hij/zij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan.

 

• Recht op overleg  
Het recht op overleg houdt in dat de MR ten minste twee keer per jaar door het bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken in de school te bespreken. Het bevoegd gezag en de MR komen ook bijeen indien daarom onder opgave van redenen door een van de partijen wordt verzocht.  
 

• Initiatiefrecht  
Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.  
Daarnaast heeft de MR de volgende bijzondere bevoegdheden:  
 

• Instemmingsrecht  
Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.  
 

• Adviesrecht  
Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.  
 
Medezeggenschapsraad – De MR voor ouders 
 
Wat betekent de MR voor mij als ouder?  
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.  
 
Hoe kom je in de MR? 
De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouder-lid  neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.  
 
Wat is het verschil met de Schoolraad? 
De MR en de Schoolraad spannen zich in om samen met het team van de Ark een goede school te maken en te houden. De Schoolraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.  
 
Medezeggenschapsraad – De MR voor leerkrachten  
 
Wat betekent de MR voor mij als leerkracht?  
De MR is een soort ondernemingsraad. De leerkrachten in de MR behartigen de belangen die alle personeelsleden aangaan. U kunt via hen uw stem laten gelden ten aanzien van het beleid en de organisatie. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel u bent het niet eens met de roosterindeling of groepsformatie. U bespreekt dat dan met de directeur. Bij de MR kunt u terecht om het beleid ten aanzien van dit onderwerp te bespreken. De MR kan  zo nodig uw standpunten toetsen aan het te voeren beleid en advies uitbrengen aan de directie.  

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl