Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl

Wederzijdse verwachtingen basisschool de Ark en ouders bij echtscheiding

Wat kunnen de ouders van de school verwachten?
- de school streeft een positief contact met ouders, vanzelfsprekend ook ten tijde van een echtscheiding. De school onderhoudt op een positieve manier met beide ouders contact over de dagelijkse gang van zaken en de ontwikkeling van het kind en over alle belangrijke gebeurtenissen op school.

- de school stelt het welzijn en de ontwikkeling van het kind voorop, is geen partij in een echtscheiding en blijft neutraal tegenover beide ouders. Er kunnen zich altijd situaties voordoen waarin ouders botsten met dat wat de school in het belang van het kind acht. In die gevallen zal de school eventueel in samenwerking met het zorgteam of zorg-adviesteam proberen dat conflict op te lossen.

- er zal alles aan worden gedaan om te voorkomen dat de school betrokken wordt in een conflict tussen ouders. Mocht blijken dat ouders hun onderlinge relationele problemen op school of via de school beslechten, dan zal de school de ouders het dringende advies geven hulp in te schakelen of de ouders zo nodig doorverwijzen naar een (psycholoog-)mediator of maatschappelijk werk.

- de school heeft een informatieplicht naar ouders. Ook na een scheiding houden ouders allebei het recht op informatie over hun minderjarige kind. Als beide ouders met het gezag belast zijn, moet de school hen gelijk behandelen en van dezelfde informatie voorzien. Als slechts één ouder met het gezag belast is, heeft deze ouder de verplichting de andere ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken rondom het kind. Op basis hiervan gaat de school ervan uit dat gescheiden ouders de informatie die zij ontvangen van de school aan elkaar doorgeven. De school verstrekt alle informatie eenmalig aan de verzorgende ouder met gezag. Mochten de ouders het hier niet mee eens zijn, dan kunnen zij contact opnemen met de groepsleerkracht van het kind. Het komt voor dat de ouder met gezag liever niet heeft dat de informatie over het kind naar de ouder zonder gezag gaat. De school moet echter op basis van informatieplicht ook in contact treden met de ouder zonder gezag als deze daar om vraagt, tenzij door de rechter anders bepaald is.

- de school rapporteert op deze wijze gescheiden ouders op dezelfde manier als niet-gescheiden ouders, bijvoorbeeld via:
. website;
. nieuwsbrieven;
. informatieavonden;
. inloopavonden;
. gesprekken naar aanleiding van het rapport;
. e-mail.

- beroepsmatige informatie over het kind omtrent zijn verzorging en opvoeding zal de school niet uit zichzelf verstrekken aan de ouder zonder gezag. Deze moet hierom uitdrukkelijk vragen aan de directeur of de leerkracht. Dit kan anders zijn als de rechter anders besloten heeft: de school hoeft geen informatie te verstrekken aan de ouder zondergezag als een rechtelijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op informatie is beperkt.
zonder tegenbericht van één of beide ouders zal de school alle informatie omtrent de ontwikkeling van het kind aan beide ouders mededelen.

- de school zal nieuwe partners of stiefouders niet beschouwen als gesprekspartner van de school tenzij beide ouders schriftelijk kenbaar maken aan de school dat dit akkoord is.

- in de regel worden rapportgesprekken twee keer per jaar gevoerd voor beide ouders tegelijk. Indien uitdrukkelijk en aantoonbaar gewenst door de ouders, kan de school besluiten de oudergesprekken met elke ouder apart te voeren.

- de school blijft tijdens een echtscheiding van het kind voorop stellen en altijd handelen in het belang van de ontwikkeling van het kind. De school komt niet in de rol van hulpverlener, maar zal wel contact opnemen met of doorverwijzen naar hulpverlening als dit nodig blijkt.

Wat verwacht de school van de ouders?
- van ouders verwachten wij dat zij de school tijdig op de hoogte stellen van een echtscheiding en de school voorziet van belangrijke en de meest actuele gegevens op het gebied van:
. persoonlijke gegevens zoals; adres, telefoonnummer, e-mailadressen en dergelijke;
. woonsituatie van het kind;
. zorg- of omgangsregeling;
. gezag situatie;
. eventuele omgangsregelingen;
. bijzonderheden over de verstandhouding tussen beide ouders.

- de school verwacht van beide ouders dat ze contact opnemen met de leerkracht van het kind als ze vermoeden dat het kind zich niet goed ontwikkelt of als zich op andere wijze problemen voordoen.

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl