Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl

Leren lezen is één van de belangrijkste pijlers voor schoolsucces. In Nederland heeft ongeveer tien procent van de leerlingen moeite met lezen op de basisschool. De Ark biedt in alle groepen extra faciliteiten aan kinderen die dreigen achter te raken op het gebied van lezen en spelling. Daarbij werken we preventief en leggen het accent op signaleren en remediëren.

Omdat onze school het van groot belang vindt dat voor iedereen duidelijk is hoe dyslectische leerlingen begeleid worden, hebben wij dyslexiebeleid vormgegeven in overleg met de taalspecialisten, dyslexiecoaches en intern begeleiders. In ons dyslexieprotocol is beschreven hoe wij dat beleid in de praktijk brengen. Ook zijn hierin de laatste inzichten verwerkt vanuit het nieuwe Stimuleringsprogramma Dyslexie.

 Dyslexiecoach
Op de Ark zijn twee dyslexiecoaches die leerkrachten en dyslectische leerlingen begeleiden in de dagelijkse praktijk. Tot en met groep vier richt de begeleiding zich met name op de leerkrachten. Vanaf groep vijf voert de dyslexiecoach met regelmaat gesprekken met de kinderen. Het doel van deze gesprekken is om te achterhalen wat de ervaringen van de kinderen zijn in de klas. Zijn er problemen waar ze tegenaan lopen? En kunnen ze zelf een oplossing bedenken? Het is fijn als dit lukt en het zelfvertrouwen hierdoor groeit. Als het nodig is, bedenken we samen welke hulp nodig is.

 Ervaringen delen
Naast de individuele gesprekken is het zo nu en dan fijn om in contact te komen met andere dyslectische leerlingen uit dezelfde of andere jaargroepen. Dit gebeurt minstens eenmaal per schooljaar en stimuleren we door extra begeleiding in groepjes. Tijdens zes bijeenkomsten brengen de kinderen onder andere hun eigen talenten in kaart, geven elkaar handige tips en komen soms tot nieuwe inzichten. Eigenlijk is dyslexie geen handicap, vertelde een leerling uit groep zes. Het is gewoon een eigenschap!

Dyslexiepaspoort
Om ervoor te zorgen dat elk kind passende hulp krijgt, vult de leerling met de leerkracht – en in overleg met ouders – vanaf groep zes het dyslexiepaspoort in. In dit paspoort is aangegeven welke mogelijkheden er zijn voor extra hulp, zoals het werken met een vergrote versie van toetsen of het inzetten van speciale dyslexiesoftware, waarmee teksten via de computer voorgelezen kunnen worden. 

 Dyslexiekoffer & Site
Op De Ark is een dyslexiekoffer aanwezig met achtergrondinformatie over dyslexie. Kinderen en ouders kunnen deze koffer twee weken lenen. Ook organiseren we minimaal twee keer per jaar een bijeenkomst voor ouders en/of leerlingen. Terugkerende onderwerpen zijn leesmotivatie en de stap naar het voortgezet onderwijs.


Kijk voor meer tips op 
http://dyslexie.yurls.netof vind meer informatie via www.informatiepuntdyslexie.nlen www.balansdigitaal.nl(oudervereniging Balans).

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl