Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl

Leerlingzorg op de Ark

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling
Op de Ark werken wij met collega's als aandachtsfunctionaris kindermishandeling: Diana Rolle en Dik de Groot. Wij zijn zowel voor collega's als voor ouders het aanspreekpunt voor iedereen die een vermoeden heeft van kindermishandeling.
Wij werken volgens de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
Door vroegtijdige signalering en het bespreekbaar maken van vermoedens proberen we met elkaar hulp op gang te brengen om wellicht erger te voorkomen.
Aarzelt u dan ook niet: heeft u een vermoeden van kindermishandeling, een ‘niet-pluis-gevoel' of andere vragen of zorgen over dit onderwerp, neemt u dan contact op met één van de aandachtsfunctionarissen.

Kindertherapie op de Ark

Niet lekker in je vel
Soms lukt het even niet op school of thuis. Ouders merken bijvoorbeeld dat hun kind niet lekker in zijn vel zit, boos of verdrietig is, vaak ruzie heeft met andere kinderen of het niet goed doet op school. Dit leidt tot zorgen aan de kant van de ouders en soms tot spanningen binnen het gezin.  

Laagdrempelige hulp
Ondanks de aandacht en tips die je als ouder je kind wellicht al geeft, heb je soms het gevoel niet verder te komen. Er is een drempel om hulp te zoeken en als ouders is het vaak ook niet duidelijk wat de beste vorm van hulp is voor jouw kind. Kindertherapie is een laagdrempelige vorm van begeleiden, meestal wordt in 5-10 sessies al veel bereikt.  

Voorbeelden van problematiek zijn:
.Niet met plezier naar school gaan; 
.
Gepest worden of pesten; 
.Onzeker zijn over jezelf; 
.Moeite hebben met het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen zoals bij, scheiding, rouw en ziekte, 
.Boos of angstig gedrag; 
en elke andere situatie waarin een kind niet lekker in zijn vel zit.   

Uitgangspunt is dat het kind een goede reden heeft om te doen zoals hij doet en de klacht niet is, maar heeft!  

Kindertherapie op de Ark
Saskia Kenselaar is kinder- en jeugdtherapeute. Eind 2012 startte zij haar eigen praktijk voor kindertherapie in Hillegom. Daarnaast is zij 1 dag per week verbonden aan de Ark. Op deze manier geeft zij invulling aan de behoeftes van passend onderwijs en draagt bij aan de missie van de school: alle kinderen met plezier naar school!  

Hoe werkt het?
Om zich een eerste indruk te kunnen vormen van het kind en de problematiek start Saskia, (na toestemming van ouders en in overleg met IB) met 3 gesprekjes met het kind. Daarna zal zij ouders uitnodigen voor een gesprek. Er wordt overlegd of er meer begeleiding nodig/wenselijk is. Wordt er gekozen voor een kindertherapie traject, dan komen de kosten van dit traject voor rekening van ouders. In veel gevallen wordt kindertherapie (gedeeltelijk) vergoed door de aanvullende zorgverzekering.  

Kosten begeleiding schooljaar 2022-2023: Kosten per sessie (45 minuten) €55,-

 
Wederzijdse verwachtingen basisschool De Ark en ouders bij echtscheiding

Wat kunnen de ouders van de school verwachten?

- de school streeft een positief contact met ouders, vanzelfsprekend ook ten tijde van een echtscheiding. De school onderhoudt op een positieve manier met beide ouders contact over de dagelijkse gang van zaken en de ontwikkeling van het kind en over alle belangrijke gebeurtenissen op school.

- de school stelt het welzijn en de ontwikkeling van het kind voorop, is geen partij in een echtscheiding en blijft neutraal tegenover beide ouders. Er kunnen zich altijd situaties voordoen waarin ouders botsten met dat wat de school in het belang van het kind acht. In die gevallen zal de school eventueel in samenwerking met het zorgteam of zorg-adviesteam proberen dat conflict op te lossen.

- er zal alles aan worden gedaan om te voorkomen dat de school betrokken wordt in een conflict tussen ouders. Mocht blijken dat ouders hun onderlinge relationele problemen op school of via de school beslechten, dan zal de school de ouders het dringende advies geven hulp in te schakelen of de ouders zo nodig doorverwijzen naar een (psycholoog-)mediator of maatschappelijk werk.

- de school heeft een informatieplicht naar ouders. Ook na een scheiding houden ouders allebei het recht op informatie over hun minderjarige kind. Als beide ouders met het gezag belast zijn, moet de school hen gelijk behandelen en van dezelfde informatie voorzien. Als slechts één ouder met het gezag belast is, heeft deze ouder de verplichting de andere ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken rondom het kind. Op basis hiervan gaat de school ervan uit dat gescheiden ouders de informatie die zij ontvangen van de school aan elkaar doorgeven. De school verstrekt alle informatie eenmalig aan de verzorgende ouder met gezag. Mochten de ouders het hier niet mee eens zijn, dan kunnen zij contact opnemen met de groepsleerkracht van het kind. Het komt voor dat de ouder met gezag liever niet heeft dat de informatie over het kind naar de ouder zonder gezag gaat. De school moet echter op basis van informatieplicht ook in contact treden met de ouder zonder gezag als deze daar om vraagt, tenzij door de rechter anders bepaald is.

- de school rapporteert op deze wijze gescheiden ouders op dezelfde manier als niet-gescheiden ouders, bijvoorbeeld via:
. website;
. nieuwsbrieven;
. informatieavonden;
. inloopavonden;
. gesprekken naar aanleiding van het rapport;
. e-mail.

- beroepsmatige informatie over het kind omtrent zijn verzorging en opvoeding zal de school niet uit zichzelf verstrekken aan de ouder zonder gezag. Deze moet hierom uitdrukkelijk vragen aan de directeur of de leerkracht. Dit kan anders zijn als de rechter anders besloten heeft: de school hoeft geen informatie te verstrekken aan de ouder zonder gezag als een rechtelijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op informatie is beperkt.
zonder tegenbericht van één of beide ouders zal de school alle informatie omtrent de ontwikkeling van het kind aan beide ouders mededelen.

- de school zal nieuwe partners of stiefouders niet beschouwen als gesprekspartner van de school tenzij beide ouders schriftelijk kenbaar maken aan de school dat dit akkoord is.

- in de regel worden rapportgesprekken twee keer per jaar gevoerd voor beide ouders tegelijk. Indien uitdrukkelijk en aantoonbaar gewenst door de ouders, kan de school besluiten de oudergesprekken met elke ouder apart te voeren.

- de school blijft tijdens een echtscheiding van het kind voorop stellen en altijd handelen in het belang van de ontwikkeling van het kind. De school komt niet in de rol van hulpverlener, maar zal wel contact opnemen met of doorverwijzen naar hulpverlening als dit nodig blijkt.

Wat verwacht de school van de ouders?
- van ouders verwachten wij dat zij de school tijdig op de hoogte stellen van een echtscheiding en de school voorziet van belangrijke en de meest actuele gegevens op het gebied van:
. persoonlijke gegevens zoals; adres, telefoonnummer, e-mailadressen en dergelijke;
. woonsituatie van het kind;
. zorg- of omgangsregeling;
. gezag situatie;
. eventuele omgangsregelingen;
. bijzonderheden over de verstandhouding tussen beide ouders.

- de school verwacht van beide ouders dat ze contact opnemen met de leerkracht van het kind als ze vermoeden dat het kind zich niet goed ontwikkelt of als zich op andere wijze problemen voordoen.

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl