Privacy bescherming

Privacy bescherming
Om onze leerlingen onderwijs te kunnen geven hebben wij van iedere leerling en zijn of haar ouders een aantal persoonsgegevens nodig. Deze gegevens worden in ons leerling administratie systeem vastgelegd. Uiteraard mag u van de school verwachten dat wij daar uiterst zorgvuldig mee omgaan en deze gegevens uitsluitend voor onderwijsdoeleinden gebruiken. In een aantal gevallen worden bepaalde, minimale persoonsgegevens ook uitgewisseld met derde partijen. Soms is dat een wettelijke verplichting. Zo wisselen we bijvoorbeeld leerlinggegevens uit met het ministerie, dat is nodig om bekostiging voor ons onderwijs te verkrijgen. In andere gevallen is het noodzakelijk voor goed onderwijs, bijvoorbeeld voor het volgen en begeleiden van onze leerlingen. Er worden bijvoorbeeld gegevens uitgewisseld met educatieve uitgeverijen die digitaal lesmateriaal uitgeven waarvan wij op school gebruik maken, met inbegrip van de toetsen waarmee we de vorderingen van onze leerlingen kunnen volgen.
Het is deze derde partijen niet toegestaan verzamelde gegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan vooraf is afgestemd en vastgelegd. Een register van de partijen met wie wij gegevens uitwisselen is op school ter inzage aanwezig. Voor ons is het uitgangspunt dat we alleen dan persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor goed onderwijs en als het belang van onze leerlingen ermee is gediend. En ook dat we niet méér gegevens uitwisselen dan strikt noodzakelijk is. Omdat privacy een gevoelig onderwerp is, overlegt de schooldirectie zo nodig vooraf met de MR.

De PO-Raad, de vereniging van de scholen in het primair onderwijs, voert namens onze sector overleg met de uitgevers over gedragsregels, overeenkomsten en de mogelijkheden om persoonsgegevens te anonimiseren. Het helpt ons om met elk van de derde partijen die in ons register staan tot waterdichte afspraken te komen over privacy bescherming. Zeer recent is een convenant afgesloten tussen diverse uitgeverijen en de PO-raad. Veruit de meeste uitgeverijen waarmee TWijs en/of onze school gegevens uitwisselt, zijn aangesloten bij dit convenant. Met deze partijen sluiten wij bewerkersovereenkomsten af gebaseerd op de model bewerkersovereenkomst voor digitale leermiddelen behorend bij het convenant. Met partijen die niet zijn aangesloten, sluit TWijs vergelijkbare overeenkomsten af.

Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties (denk bijvoorbeeld aan de bibliotheek of een drukkerij), dan vragen we u daar vooraf middels een antwoordformulier toestemming voor. 
Wij vragen jaarlijks aan ouders om de privacyvoorkeuren in te vullen voor het gebruik van foto’s en video-opnamen van leerlingen op de groepspagina in Parro, in de nieuwsbrief op Parro en op de website van onze school.