Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl

Het volgen van de leerlingen

De basis van onze zorgstructuur is het zorgvuldig signaleren. Dit wordt in eerste instantie gedaan door de groepsleerkracht. Deze volgt de kinderen door middel van observaties, checklisten, methodegebonden toetsen. De observaties van de leerkracht vormen een belangrijk onderdeel van de signalering. Gedurende de kleuterperiode volgen de leerkrachten de ontwikkeling van de kinderen in al haar facetten door te observeren en te registreren. Hiervoor maken gebruik van het webbased systeem Kijk!. Op systematische wijze verzamelen we informatie over de totale ontwikkeling van het kind. Aan de hand van deze informatie wordt ingespeeld op de ontwikkelingsbehoeften van kinderen. Naast Kijk! nemen we in groep 2 de M2 Cito Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters af. Bij de kinderen met een IV of V score wordt ook de E2 afgenomen. Voor de kinderen vanaf groep 3 gebruikt de school ook het CITO-leerlingvolgsysteem en worden de onderdelen rekenen, begrijpend lezen, spelling, technisch lezen, woordenschat en studievaardigheden afgenomen. Daarnaast worden de methoden gebonden toetsen bij de diverse methoden gebruikt om de ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen. Voor de sociaal emotionele ontwikkeling wordt vanaf groep 3 een drietal instrumenten gebruikt: de PDOlijst (Eduforce), het sociogram (Sometics) en een zelf ontwikkelde vragenlijst voor leerlingen. Ieder jaar wordt een toetskalender vastgesteld, die minimaal aan de eisen van het samenwerkingsverband PO-ZK voldoet.

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
directeur@ark-haarlem.nl